Ngành Nhựa tuy là một trong những ngành có tốc độ phát triển khá nhanh, có kim ngạch xuất khẩu lớn và là một ngành công nghiệp hỗ trợ quan trọng của nền công nghiệp Việt Nam